Missie en visie

Missie

Het doel van de initiatiefgroep van de oudervereniging was het stichten van vitaal en eigentijds voortgezet onderwijs in Delft, gebaseerd op een antroposofisch mensbeeld, met een kleinschalig en herkenbaar eigen karakter. Inmiddels kijken wij uit naar de eerste klas met leerlingen die zich voorbereiden op het eindexamen mavo.

Visie: leren leven door levend leren

Deze vrijeschoolafdeling voorziet in een regionale behoefte aan antroposofisch voortgezet onderwijs en biedt een meerwaarde door haar specifiek pedagogische klimaat en de daarbij behorende kernwaarde: de vorming van de totale mens, met daarbij evenwichtige aandacht voor de cognitieve artistieke, fysieke en sociale aspecten bij de vorming tot volwassen individu.

Leidend is het beginsel zoals Rudolf Steiner dat onder woorden bracht:

De vraag is niet wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen – maar wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan pas kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds met nieuwe krachten verrijken.

Dat houdt in dat onderwijs en opvoeding zich niet slechts richten op de behoeften van de huidige maatschappij, maar ruimte wil bieden aan de aanwezige talenten en interesses van de leerlingen op een groot aantal gebieden. Belangrijk is dat elke leerling gezien en gekend is door de docenten, die aan langdurige relatie met hen opbouwen. Daarbij wordt niet louter gekeken naar intellectuele (leer)prestaties. De school vormt een gemeenschap van jongeren, leraren en ouders waarbinnen de scholieren de gelegenheid wordt geboden zich te ontwikkelen tot vrijdenkende, liefdevolle en verantwoordelijke mensen, waarbij ze in hun gehele mens-zijn (hoofd, hart en handen) worden aangesproken en onderwezen.